Tuyển dụng

14:14 29/11/2016

File đính kèm

Mau LLKH.doc Tải về
Mau1-DonDuTuyen.doc Tải về
Mau2-HDLamViec-XacDinh.doc Tải về
Mau3-HDLamViec-KhongXD.doc Tải về
Mau4-BaoCaoKQTapSu.doc Tải về
Mau5-NhanXetNguoiHD.doc Tải về
Mau6-BB-HopXetHetTapSu.doc Tải về