DANH SÁCH GIẢNG VIÊN NĂM 2016 (Cập nhật tháng 12/2016)

TT

Chức danh/
 học vị

Họ và tên

Giới
tính

Vị trí việc làm

Đơn vị

1

PGS. TS

Lý Hoàng

Ánh

Nam

Hiệu trưởng

 

2

PGS. TS

Đoàn Thanh

Nam

P.Hiệu trưởng

 

3

PGS. TS

Lê Sĩ

Đồng

Nam

P.Hiệu trưởng

 

4

TS

Trần Mai

Ước

Nam

Chánh Văn phòng

Văn phòng

5

ThS

Nguyễn Văn

Nhật

Nam

Phó Chánh Văn phòng

nt

6

TS

Phan Diên

Vỹ

Nam

Trưởng phòng

Phòng Tổ chức cán bộ

7

ThS

Vũ Thị Hải

Minh

Nữ

Phó Trưởng phòng

nt

8

ThS

Đoàn Võ

Việt

Nam

Phó Trưởng phòng

nt

9

TS

Phan Ngọc

Minh

Nam

Trưởng phòng

Phòng Đào tạo

10

ThS

Trương Tiến

Nam

Phó Trưởng phòng

nt

11

ThS

Nguyễn Anh

Nam

Phó Trưởng phòng

nt

12

TS

Nguyễn Trần

Phúc

Nam

Trưởng phòng

Phòng Đào tạo
Sau Đại học

13

TS

Lê Đình

Hạc

Nam

Phó Trưởng phòng

nt

14

ThS

  Minh

Đức

Nam

Giảng viên

nt

15

TS

Lê Văn

Hải

Nam

Trưởng phòng

Phòng Khảo thí và
đảm bảo chất lượng

16

CN

Trần Vĩnh

Nguyên

Nam

Phó Trưởng phòng

nt

17

TS

Ông Văn

Năm

Nam

Phó Trưởng phòng

nt

18

ThS

Mai Xuân

Bình

Nam

Giảng viên

nt

19

ThS

Nguyễn Thị Thu

Hường

Nữ

Giảng viên

nt

20

CN

Bùi Thị Kim

Hoa

Nữ

PTP. Phụ trách

Phòng Thanh tra

21

ThS

Đặng Đình

Tân

Nam

Phó Trưởng phòng

nt

22

ThS

Nguyễn Thị Thu

Lài

Nữ

Phó Trưởng phòng

Phòng Công tác sinh viên

23

ThS

Phạm Thanh

An

Nam

Trưởng phòng

Phòng Quản lý
công nghệ thông tin

24

ThS

Trần Doãn

Hiếu

Nam

Phó Trưởng phòng

nt

25

TS

Phạm Anh

Thủy

Nữ

Trưởng phòng

Phòng
Tài chính - Kế toán

26

ThS

Nguyễn Mạnh

Hùng

Nam

Phó Trưởng phòng

nt

27

ThS

Nguyễn Trung

Trí

Nam

Trưởng phòng

Phòng Quản trị Tài sản

28

CN

Trần Đức

Liêm

Nam

Phó Trưởng phòng

nt

29

PGS. TS

Nguyễn Ngọc

Thạch

Nam

Viện trưởng, Tổng biên tập

Viện nghiên cứu
khoa học công nghệ

30

ThS

Nguyễn Thị Thu

Hiền

Nữ

Giảng viên

nt

31

ThS

Phạm Thị Thúy

Diễm

Nữ

Giảng viên

nt

32

TS

Bùi Diệu

Anh

Nữ

Trưởng khoa

Khoa Ngân hàng

33

TS

Lê Thị Anh

Đào

Nữ

Phó Trưởng khoa

nt

34

PGS. TS

Nguyễn Thị

Nhung

Nữ

Giảng viên chính

nt

35

TS

Nguyễn Văn

Phúc

Nam

Giảng viên

nt

36

TS

Nguyễn Hoàng Vĩnh

Lộc

Nam

Trưởng Bộ môn

nt

37

TS

Lê Thanh

Ngọc

Nam

Giảng viên

nt

38

TS

Nguyễn Chí

Đức

Nam

Giảng viên

nt

39

TS

Lê Hà Diễm

Chi

Nữ

Giảng viên

nt

40

TS

Ngô Văn

Tuấn

Nam

Giảng viên

nt

41

TS

Đào Lê Kiều

Oanh

Nữ

Giảng viên

nt

42

TS

Phan Thị

Linh

Nữ

Giảng viên

nt

43

TS

Trần Trọng

Huy

Nam

Giảng viên

nt

44

ThS

Trần Thị Bình

An

Nữ

Giảng viên

nt

45

ThS

Nguyễn Thị Thu

Trang

Nữ

Giảng viên

nt

46

ThS

Nguyễn Trung

Hiếu

Nam

Giảng viên

nt

47

ThS

Trần Thị Vân

Trà

Nữ

Giảng viên

nt

48

ThS

Nguyễn Thị Mỹ

Hạnh

Nữ

Giảng viên

nt

49

ThS

Đặng Trí

Dũng

Nam

Giảng viên

nt

50

ThS

Nguyễn Thị Minh

Châu

Nữ

Giảng viên

nt

51

ThS

Trần Kim

Long

Nam

Giảng viên

nt

52

ThS

Liêu Cập

Phủ

Nữ

Giảng viên

nt

53

ThS

Lê Hoài

Ân

Nam

Giảng viên

nt

54

ThS

Lê Thị Anh

Quyên

Nữ

Giảng viên

nt

55

ThS

Phạm Thanh

Nhật

Nam

Giảng viên

nt

56

CN

Võ Thị Ngọc

Nữ

Giảng viên

nt

57

ThS

Hồ Thị Ngọc

Tuyền

Nữ

Giảng viên

nt

58

ThS

Lê Nguyễn Minh

Phương

Nam

Giảng viên

nt

59

ThS

Nguyễn Nhi

Quang

Nữ

Giảng viên

nt

60

ThS

Trần Hồng

Nữ

Giảng viên

nt

61

ThS

Trần Vương

Thịnh

Nam

Giảng viên

nt

62

ThS

Nguyễn Minh

Nhật

Nam

Giảng viên

nt

63

ThS

Nguyễn Lương Cúc

Phương

Nữ

Giảng viên

nt

64

ThS

Nguyễn Anh

Nam

Giảng viên

nt

65

CN

Tạ Thu Hồng

Nhung

Nữ

Giảng viên

nt

66

TS

Lê Thẩm

Dương

Nam

Trưởng khoa

Khoa Tài chính

67

TS

Nguyễn Thế

Bính

Nam

Phó Trưởng khoa

nt

68

PGS. TS

Lê Phan Thị Diệu

Thảo

Nữ

Phó Trưởng khoa

nt

69

PGS. TS

Lê Thị Tuyết

Hoa

Nữ

Giảng viên chính

nt

70

PGS. TS

Ngô

Hướng

Nam

Giảng viên chính

nt

71

TS

Đặng Văn

Dân

Nam

Trưởng Bộ môn

nt

72

TS

Hồ Công

Hưởng

Nam

Trưởng Bộ môn

nt

73

ThS

Lê Mạnh

Hưng

Nam

Giảng viên chính

nt

74

TS

Lê Hoàng

Vinh

Nam

Giảng viên

nt

75

ThS

Nguyễn Văn

Nghiện

Nam

Giảng viên chính

nt

76

ThS

Nguyễn Thị Ngọc

Linh

Nữ

Giảng viên

nt

77

ThS

Vũ Thị Anh

Thư

Nữ

Giảng viên

nt

78

ThS

Võ Văn

Hảo

Nam

Giảng viên

nt

79

ThS

Phạm Thị Mỹ

Châu

Nữ

Giảng viên

nt

80

ThS

Dương Thị Thuỳ

An

Nữ

Giảng viên

nt

81

ThS

Trần Tuấn

Vinh

Nam

Giảng viên

nt

82

ThS

Nguyễn Phạm Thi

Nhân

Nữ

Giảng viên

nt

83

ThS

Triệu Kim

Lanh

Nữ

Giảng viên

nt

84

ThS

Đặng Thị Quỳnh

Anh

Nữ

Giảng viên

nt

85

ThS

Trần Nguyễn Minh

Hải

Nữ

Giảng viên

nt

86

ThS

Huỳnh Quốc

Khiêm

Nam

Giảng viên

nt

87

ThS

Nguyễn Duy

Linh

Nam

Giảng viên

nt

88

ThS

Nguyễn Đoàn Châu

Trinh

Nữ

Giảng viên

nt

89

ThS

Trần Nguyên

Sa

Nữ

Giảng viên

nt

90

ThS

Ngô Sỹ

Nam

Nam

Giảng viên

nt

91

ThS

Huỳnh Lưu Đức

Toàn

Nam

Giảng viên

nt

92

ThS

Lưu Thu

Quang

Nam

Giảng viên

nt

93

ThS

Dư Thị Lan

Quỳnh

Nữ

Giảng viên

nt

94

ThS

Nguyễn Thiên

Kim

Nữ

Giảng viên

nt

95

ThS

Võ Thiên

Trang

Nữ

Giảng viên

nt

96

ThS

Lê Thị

Khuyên

Nữ

Giảng viên

nt

97

ThS

Bùi Ngọc Mai

Phương

Nữ

Giảng viên

nt

98

ThS

Nguyễn Thị Mai

Huyên

Nữ

Giảng viên tập sự

nt

99

ThS

Nguyễn Thị Như

Quỳnh

Nữ

Giảng viên tập sự

nt

100

ThS

Trần Nguyễn Trùng

Viên

Nam

Giảng viên

nt

101

ThS

Nguyễn Đặng Hải

Yến

Nữ

Giảng viên

nt

102

CN

Trần Minh

Tâm

Nam

Giảng viên

nt

103

TS

Nguyễn Văn

Tiến

Nam

PTK. Phụ trách

Khoa
Quản trị kinh doanh

104

TS

Trần Dục

Thức

Nam

Phó Trưởng khoa

nt

105

TS

Nguyễn Văn

Thụy

Nam

Trưởng Bộ môn

nt

106

TS

Hoàng Thị Thanh

Hằng

Nữ

Giảng viên

nt

107

TS

Bùi Quang

Tín

Nam

Giảng viên

nt

108

TS

Trần Văn

Đạt

Nam

Giảng viên

nt

109

ThS

Đinh Thu

Quỳnh

Nữ

Giảng viên

nt

110

ThS

Trần Thị Hoàng

Mai

Nữ

Giảng viên chính

nt

111

ThS

Nguyễn Thị Thanh

Nhàn

Nữ

Giảng viên

nt

112

ThS

Ngô Thị Xuân

Bình

Nữ

Giảng viên

nt

113

ThS

Lê Ngọc

Thắng

Nam

Giảng viên

nt

114

ThS

Phạm Hương

Diên

Nữ

Giảng viên

nt

116

ThS

Dương Văn

Bôn

Nam

Giảng viên

nt

117

ThS

Trần Thị Ngọc

Quỳnh

Nữ

Giảng viên

nt

118

ThS

Trần Ngọc Thiện

Thy

Nữ

Giảng viên

nt

119

ThS

Châu Đình

Linh

Nam

Giảng viên

nt

120

ThS

Hồ Thiện Thông

Minh

Nam

Giảng viên

nt

121

ThS

Phạm Thị

Hoa

Nữ

Giảng viên

nt

122

ThS

Nguyễn Thị Anh

Thy

Nữ

Giảng viên

nt

123

ThS

Phạm Ngọc Tường

Loan

Nữ

Giảng viên

nt

124

CN

Lê Minh Hoàng

Long

Nam

Giảng viên

nt

125

ThS

Lâm Hoàng

Phương

Nam

Giảng viên

nt

126

ThS

Nguyễn Phúc Quý

Thạnh

Nam

Giảng viên

nt

127

ThS

Trương Đình

Thái

Nam

Giảng viên

nt

128

ThS

Phạm Ngọc Thu

Trang

Nữ

Giảng viên

nt

129

ThS

Đặng Trương Thanh

Nhàn

Nữ

Giảng viên

nt

130

ThS

Huỳnh Thị Thanh

Vân

Nữ

Giảng viên chính

nt

131

ThS

Võ Thị Ngọc

Linh

Nữ

Giảng viên tập sự

nt

132

CN

Phạm Ngọc

Hưng

Nam

Giảng viên

nt

133

PGS. TS

Nguyễn Thị

Loan

Nữ

Trưởng khoa

Khoa
Kế toán - Kiểm toán

134

TS

Trần Quốc

Thịnh

Nam

Phó Trưởng khoa

nt

135

TS

Nguyễn Quỳnh

Hoa

Nữ

Trưởng Bộ môn

nt

136

TS

Nguyễn Thị Mai

Hương

Nữ

Trưởng Bộ môn

nt

137

ThS

Huỳnh Thị Ngọc

Anh

Nữ

Giảng viên

nt

138

ThS

Hồ Hạnh

Mỹ

Nữ

Giảng viên

nt

139

ThS

Trần Thị Hải

Vân

Nữ

Giảng viên

nt

140

ThS

Đoàn Quỳnh

Phương

Nữ

Giảng viên

nt

141

ThS

Lý Hoàng

Oanh

Nữ

Giảng viên

nt

142

ThS

Nguyễn Thị Kim

Phụng

Nữ

Giảng viên

nt

143

ThS

Trần Thị Thu

Thuỷ

Nữ

Giảng viên

nt

144

ThS

Nguyễn Thị Đoan

Trang

Nữ

Giảng viên

nt

145

ThS

Nguyễn Thị Thục

Đoan

Nữ

Giảng viên

nt

146

ThS

Nguyễn Thị Tường

Tâm

Nữ

Giảng viên

nt

147

ThS

Dương Ng. Thanh

Tâm

Nữ

Giảng viên

nt

148

ThS

Nguyễn Thị Hằng

Nga

Nữ

Giảng viên

nt

149

ThS

Nguyễn Hoàng

Bình

Nam

Giảng viên

nt

150

ThS

Nguyễn Xuân

Nhật

Nữ

Giảng viên

nt

151

ThS

Vũ Tuyết

Nhung

Nữ

Giảng viên

nt

152

ThS

Lương Xuân

Minh

Nam

Giảng viên

nt

153

ThS

Trần Thị Tuyết

Vân

Nữ

Giảng viên

nt

154

ThS

Mai Hồng

Chi

Nữ

Giảng viên

nt

155

ThS

Tiêu Thị Thanh

Hoa

Nữ

Giảng viên

nt

156

ThS

Phạm Ngọc

Nam

Nam

Giảng viên

nt

157

ThS

Nguyễn Thị

Hiền

Nữ

Giảng viên

nt

158

ThS

Nguyễn Phương

Mai

Nữ

Giảng viên

nt

159

ThS

Lý Kim

Cương

Nữ

Giảng viên

nt

160

ThS

Phùng Thị Hồng

Gấm

Nữ

Giảng viên

nt

161

ThS

Lê Mỹ

Hoàng

Nữ

Giảng viên

nt

162

ThS

Đỗ Thị

Hương

Nữ

Giảng viên

nt

163

CN

Nguyễn Thanh

Huyền

Nữ

Giảng viên

nt

164

CN

Đinh Văn

Thịnh

Nam

Giảng viên

nt

165

THS

Nguyễn Văn

Thi

Nam

Phó Trưởng khoa

Khoa Hệ thống
thông tin quản lý

166

TS

Nguyễn Minh

Hoàng

Nam

Giảng viên

nt

167

TS

Hà Bình

Minh

Nam

Giảng viên

nt

168

ThS

Đào Quốc

Thắng

Nam

Giảng viên

nt

169

ThS

Trịnh Hoàng

Nam

Nam

Giảng viên

nt

170

ThS

Nguyễn Huỳnh Anh

Nam

Giảng viên

nt

171

ThS

Đặng Hoàng

Huy

Nam

Giảng viên

nt

115

ThS

Nguyễn Đình

Chính

Nam

Giảng viên

nt

172

ThS

Thái Thị Thu

Thuỷ

Nữ

Giảng viên

nt

173

ThS

Nguyễn Phương

Nam

Nam

Giảng viên

nt

174

ThS

Nguyễn Hoàng

Ân

Nam

Giảng viên

nt

175

ThS

Huỳnh Đỗ Bảo

Châu

Nữ

Giảng viên

nt

176

ThS

Trần Việt

Tâm

Nam

Giảng viên

nt

177

ThS

Tôn Nữ Khoa

Nguyên

Nữ

Giảng viên

nt

178

ThS

Nguyễn Duy

Thanh

Nam

Giảng viên

nt

179

ThS

Hồ Thị

Linh

Nữ

Giảng viên

nt

180

CN

Nguyễn Tất Dương

Thuấn

Nam

Giảng viên

nt

181

ThS

Nguyễn Ngọc Ph.

Dung

Nữ

PTK. Pt

Khoa Ngoại ngữ

182

ThS

Võ Đức

Tâm

Nam

Phó Trưởng khoa

nt

183

ThS

Đào Nguyễn Anh

Đức

Nữ

Giảng viên

nt

184

TS

Đinh Văn

Sơn

Nam

Trưởng Bộ môn

nt

185

TS

Lưu Hớn

Nam

Trưởng Bộ môn

nt

186

TS

Võ Văn

Bản

Nam

Giảng viên

nt

187

ThS

Phan Thị Lệ

Hoa

Nữ

Giảng viên

nt

188

ThS

Nguyễn Minh

Tuệ

Nữ

Giảng viên

nt

189

ThS

Đặng Hữu

Liêm

Nam

Giảng viên

nt

190

ThS

Lê Thị Thuỳ

Nhung

Nữ

Giảng viên

nt

191

ThS

Hoàng Anh

Thư

Nữ

Giảng viên

nt

192

ThS

Phạm Lê Sùng

Chính

Nam

Giảng viên

nt

193

ThS

Đỗ Uyên Thiên

Trang

Nữ

Giảng viên

nt

194

ThS

Đinh Thị Thùy

Trang

Nữ

Giảng viên

nt

195

ThS

Lê Nguyễn

Bảo

Nam

Giảng viên

nt

196

ThS

Cù Nhựt

Sương

Nữ

Giảng viên

nt

197

ThS

Võ Thị Bảo

Châu

Nữ

Giảng viên

nt

198

ThS

Nguyễn Hồng

Oanh

Nữ

Giảng viên

nt

199

ThS

Lê Thị Minh

Thủy

Nữ

Giảng viên

nt

200

ThS

Nguyễn Thị Thanh

Trúc

Nữ

Giảng viên

nt

201

ThS

Nguyễn Quang

Nhật

Nam

Giảng viên

nt

202

ThS

Võ Thanh

Tuấn

Nam

Giảng viên

nt

203

ThS

Lý Ngọc

Toàn

Nam

Giảng viên

nt

204

PGS. TS

Hạ Thị Thiều

Dao

Nữ

Trưởng khoa

Khoa Kinh tế quốc tế

205

TS

Phạm Thị Tuyết

Trinh

Nữ

Trưởng Bộ môn

nt

206

TS

Nguyễn Minh

Sáng

Nam

Trưởng Bộ môn

nt

207

TS

Lê Minh

Sơn

Nam

Trưởng Bộ môn

nt

208

TS

Lê Hồ An

Châu

Nữ

Giảng viên

nt

209

TS

Đinh Thị

Liên

Nữ

Giảng viên

nt

210

TS

Hà Văn

Dũng

Nam

Giảng viên

nt

211

ThS

Lê Tấn

Luật

Nam

Giảng viên

nt

212

TS

Phạm Văn

Kiên

Nam

Giảng viên

nt

213

TS

Lê Kiên

Cường

Nam

Giảng viên

nt

214

ThS

Hồ Thuý

Ái

Nữ

Giảng viên

nt

215

ThS

Hồ Trung

Bửu

Nam

Giảng viên

nt

216

ThS

Nguyễn Xuân

Đạo

Nam

Giảng viên

nt

217

ThS

Nguyễn Thị Hồng

Vinh

Nữ

Giảng viên

nt

218

ThS

Nguyễn Xuân

Trường

Nam

Giảng viên

nt

219

ThS

Hoàng Thị Thanh

Thuý

Nữ

Giảng viên

nt

220

ThS

Lê Phan Ái

Nhân

Nữ

Giảng viên

nt

221

ThS

Võ Lê Linh

Đan

Nữ

Giảng viên

nt

222

ThS

Lê Hoàng

Long

Nam

Giảng viên

nt

223

ThS

Trần Thị Thùy

Dung

Nữ

Giảng viên

nt

224

ThS

Võ Thị Thanh

Nga

Nữ

Giảng viên

nt

225

ThS

Nguyễn Hồ Phương

Chi

Nữ

Giảng viên chính

nt

226

ThS

Nguyễn Thanh

Minh

Nam

Giảng viên

nt

227

ThS

Lê Thị

Thương

Nữ

Giảng viên

nt

228

ThS

Lê Trung

Nhân

Nam

Giảng viên

nt

229

ThS

Trần Mạnh

Kiên

Nam

Giảng viên

nt

230

ThS

Nguyễn Thị Thu

Hương

Nữ

Giảng viên

nt

231

ThS

Nguyễn Văn

Tùng

Nam

Giảng viên

nt

232

ThS

Đỗ Hoàng

Oanh

Nữ

Giảng viên

nt

233

ThS

Lâm Quang

Lộc

Nam

Giảng viên

nt

234

ThS

Vũ Thị Hải

Anh

Nữ

Giảng viên

nt

235

CN

Nguyễn Thị Tường

Vy

Nữ

Giảng viên

nt

236

CN

Trương Thị

Hạnh

Nữ

Giảng viên

nt

237

ThS

Võ Song

Toàn

Nam

PTK. Phụ trách

Khoa Luật kinh tế

238

TS

Lâm Tố

Trang

Nữ

Phụ trách BM

nt

239

ThS

Vương Tuyết

Linh

Nữ

Giảng viên

nt

240

ThS

Nguyễn Kiên Bích

Tuyền

Nữ

Giảng viên

nt

241

ThS

Bùi Kim

Dung

Nữ

Giảng viên

nt

242

ThS

Bùi Huy

Tùng

Nam

Giảng viên

nt

243

ThS

Nguyễn Thị Kim

Thoa

Nữ

Giảng viên

nt

244

TS

Cung Thị Tuyết

Mai

Nữ

Trưởng khoa

Khoa Lý luận chính trị

245

ThS

Hồ Trần

Hùng

Nam

Phó Trưởng khoa

nt

246

ThS

Hà Thanh

Quyền

Nam

Giảng viên chính

nt

247

ThS

Ngô Thị Kim

Liên

Nữ

Giảng viên

nt

248

ThS

Trương Thị Thuỳ

Dung

Nữ

Giảng viên

nt

249

ThS

Vũ Thị Thu

Hiền

Nữ

Giảng viên

nt

250

ThS

Lê Thị Thanh

Huyền

Nữ

Giảng viên

nt

251

ThS

Dương Thị Thanh

Hậu

Nữ

Giảng viên

nt

252

ThS

Hồ Việt

Nữ

Giảng viên

nt

253

ThS

Nguyễn Quốc

Toàn

Nam

Giảng viên

nt

254

ThS

Phùng Văn

Ứng

Nam

Giảng viên

nt

255

ThS

Nguyễn Trang

Nhung

Nữ

Giảng viên

nt

256

TS

Nguyễn Minh

Hải

Nam

Chủ nhiệm Bộ môn

Bộ môn Toán kinh tế

257

TS

Phương

Nam

Phó Chủ nhiệm Bộ môn

nt

258

TS

Phạm Hải

Nữ

Giảng viên

nt

259

ThS

Nguyễn Ngọc

Phụng

Nam

Phó Chủ nhiệm Bộ môn

nt

260

ThS

Bùi Thị Thiện

Mỹ

Nữ

Giảng viên

nt

261

ThS

Nguyễn Thanh

Nữ

Giảng viên

nt

262

ThS

Trần Thị Thu

Hương

Nữ

Giảng viên

nt

263

ThS

Lê Thị Kim

Anh

Nữ

Giảng viên

nt

264

ThS

Nguyễn Huy

Thao

Nam

Giảng viên

nt

265

CN

Lê Thị Diễm

Hằng

Nữ

Giảng viên

nt

266

ThS

Nguyễn

Phương

Nam

Giảng viên

nt

267

ThS

Nguyễn Thị

Yến

Nữ

Giảng viên

nt

268

ThS

Dương Văn

Phương

Nam

Chủ nhiệm Bộ môn

Bộ môn Giáo dục
thể chất - quốc phòng

269

ThS

Trần Trung

Khánh

Nam

Giảng viên

nt

270

ThS

Trần Thị

Cảng

Nữ

Giảng viên

nt

271

ThS

Đỗ Tấn

Phong

Nam

Giảng viên chính

nt

272

ThS

Trần Bá

Phúc

Nam

Giảng viên

nt

273

CN

Phước

Nam

Giảng viên

nt

274

CN

Huỳnh Hữu

Hiếu

Nam

Giảng viên

nt

275

CN

Nguyễn Quốc

Hùng

Nam

Giảng viên

nt

276

CN

Nguyễn Bình

An

Nam

Giảng viên

nt

277

TS

Nguyễn Phước Kinh

Kha

Nam

Giám đốc

Trung tâm Đào tạo
Tài chính - ngân hàng

278

ThS

Trần Chí

Chinh

Nam

Phó Giám đốc

nt

279

ThS

Lê Thị

Thủy

Nữ

Giảng viên

nt

280

TS

Ngô Vi

Trọng

Nam

Giám đốc

Trung tâm
Đào tạo và HTQT

281

ThS

Lương Thị Thu

Thủy

Nữ

Phó Giám đốc

nt

282

ThS

Nguyễn Thị Ngọc

Nga

Nữ

Giám đốc

Trung tâm NN - TH

283

ThS

Nguyễn Văn

Sáu

Nam

Giám đốc

Trung tâm
Hỗ trợ sinh viên

284

ThS

Nguyễn Trần Phước

Bảo

Nam

Giảng viên

nt

285

ThS

Nguyễn Văn

Thọ

Nam

Giảng viên

nt

 

 Ghi chú: 

Số lượng
PGS Phó Giáo sư 10
TS Tiến sĩ 53
ThS Thạc sĩ 204
CN Cử nhân 18
Tổng cộng 285