Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động

08:44 27/12/2016

- Quy chế đánh giá, phân loại CC-VC-NLĐ theo QĐ số 91/QĐ-ĐHNH ngày 23/01/2018
- Quy chế đánh giá, phân loại CC-VC-NLĐ theo QĐ số 1729/QĐ-ĐHNH ngày 16/12/2015

File đính kèm

91-18-Quy che danh gia phan loai CC-VC-NLD.pdf Tải về