Quy chế Nâng lương trước hạn

15:53 01/12/2016

(Nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ)